DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG   

Do không phát sinh doanh số tối thiểu 100 BV trong 12 tháng