ĐỔI – TRẢ HÀNG HÓA

Khi NPP có yêu cầu, Công ty có trách nhiệm mua lại sản phẩm đã bán cho NPP, bao gồm cả sản phẩm được bán theo chương trình khuyến mại, khi hàng hoá đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

(a) Sản phẩm còn hạn sử dụng;

(b) Sản phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

(c) Yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày NPP nhận hàng và có kèm hóa đơn mua hàng.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày NPP đã bàn giao sản phẩm cho Công ty. Công ty sẽ tiến hành:

(a) Thông báo số lượng sản phẩm đạt điều kiện mua lại và lý do từ chối việc mua lại đối với số sản phẩm không đạt điều kiện mua lại.

(b) Hoàn lại số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà NPP đã trả để mua sản phẩm đạt điều kiện mua lại.

(c) NPP và NPP tuyến trên có trách nhiệm hoàn trả tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác liên quan đến sản phẩm đạt điều kiện mua lại cho công ty

(d) Công ty có quyền thu lại từ NPP khác tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số hàng hóa bị trả lại

(đ) Trong vòng mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày hai bên thống nhất về số tiền hoàn trả, Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán cho NPP.