Thống kê dữ liệu tháng 12/2018

Thu nhập cao nhất:                                 26,408,700 VNĐ

Thu nhập thấp nhất                                        37,800 VNĐ

Thu nhập trung bình:                                 2,630,856 VNĐ