Thông báo thực hiện nghị định 40/2018/NĐ-CP

Dựa trên tình hình kinh doanh thực tế và để phù hợp với nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018. Sau khi sửa đổi bổ sung giấy phép bán hàng đa cấp, Công ty chính thức thông b­áo đến các thành viên, nhà phân phối của Công ty các thay đổi sau:

  1. Giá trị điểm kinh doanh BV dùng để tính Kế hoạch trả thưởng của Công ty kể từ ngày 01/04/2019 sẽ được tính 1BV=5800 vnd ( năm nghìn tám trăm đồng)
  2. Tất cả các thành viên tham gia bán hàng đa cấp của Công ty sẽ ký lại Hợp đồng mới theo mẫu Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi ngày 15 tháng 03 năm 2019. Thời hạn ký lại hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày 01/04/2019, trong thời hạn này tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên vẫn được giữ nguyên theo như hợp đồng đã ký trước đây. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày 01/04/2019 nếu thành viên không đến Công ty ký lại hợp đồng thì hợp đồng bán hàng đa cấp cũ theo nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 cũng như các quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên và Công ty đi kèm hợp đồng này sẽ hết hiệu lực.

3. Kế hoạch trả thưởng, Chương trình đào tạo, Quy tắc hoạt động sẽ được áp dụng theo như đúng hồ sơ đã được cơ quan nhà nước chấp nhận theo sửa đổi bổ sung lần thứ 05 ngày 15 tháng 03 năm 2019.

Tải thông báo tại đây: TB thuc hien nghi dinh 40-2018-NĐ-CP