GIAO NHẬN HÀNG HÓA

  • 3.3 Giao nhận hàng

    • Bộ phận kho sau khi phát hàng cho NPP theo đúng thông tin trên đơn đặt hàng thì đóng dấu “Đã phát hàng” lên cả hai liên và giao lại cho NPP;
    • Bộ phận kế toán cung cấp hóa đơn cho Nhà phân phối khi Nhà phân phối đã trả tiền và lấy hàng.