VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Trong trường hợp NPP yêu cầu Công ty vận chuyển hàng hóa thì chi phí vận chuyển sẽ do NPP trả theo thực tế.