Quy trình đặt hàng – THANH TOÁN

        3.1 Quy trình đặt hàng

  • NPP đến quầy bán hàng thông báo số lượng và loại sản phẩm cần mua. Trường hợp thành viên không đến được Công ty để mua trực tiếp có thể nhờ người khác đến lấy (trong trường hợp này NPP cần gọi điện thoại đến Công ty để đặt hàng và thông báo về người sẽ nhận hàng hộ hoặc người sẽ nhận hàng hộ cung cấp đúng thông tin trùng khớp bao gồm Tên + Mã số của NPP).
  • Nhân viên bán hàng nhập mã số nhà phân phối và số lượng, chủng loại hàng hóa vào hệ thống bán hàng
  • Nhân viên bán hàng xác nhận thông tin đơn hàng với NPP, bao gồm: Họ tên, mã số người mua hàng, số lượng, chủng loại hàng hóa và số tiền, điểm BV; Nhân viên bán hàng kiểm tra hàng hóa nếu có thì xác nhận với NPP và NPP tiến hành thanh toán tiền, ký hóa đơn, kiểm tra lại hàng hóa và nhận hàng.

  3.2 Trình tự, thủ tục thanh toán

  • Nhân viên bán hàng in đơn đặt hàng và thu tiền, đơn đặt hàng gồm ba liên . Đơn đặt hàng kiêm phiếu thu và phiếu xuất kho;
  • Nhà phân phối thanh toán tiền theo đơn đặt hàng. Công ty đóng dấu xác nhận “Đã thu tiền” vào đơn đặt hàng và giữ lại liên trắng, khách hàng cầm 2 liên còn lại vào kho lấy hàng;
  • Nhà phân phối tiến hành thanh toán theo các phương thức sau:
   • Tiền mặt,
   • Chuyển khoản ngân hàng
   • Lệnh thanh toán.