ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Trong vòng 01 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng, Người tham gia phải  tham dự Chương trình đào tạo Cơ bản do Công ty tổ chức hoàn toàn miễn phí kể cả tài liệu Đào tạo được cung cấp bởi Công ty để phục vụ Chương trình đào tạo cơ bản.

– Trình tự đào tạo: Thuyết trình, giảng dạy – Giải đáp thắc mắc.

– Thành phần tham dự: Các NPP mới ký hợp đồng với Công ty, chưa tham gia hoặc chưa hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản, hoặc NPP cũ đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản nhưng muốn học để củng cố thêm kiến thức.

– Địa điểm đào tạo: Tại trụ sở Công ty hoặc địa điểm khác nơi công ty tổ chức các khóa đào tạo phù hợp với quy định của pháp luật.

– Thời gian tổ chức: theo lịch đào tạo của Công ty, ít nhất 01 lần/tháng.

– Thời lượng: 1 ngày (8 giờ)

– Tài liệu giảng dạy: Tài liệu đào tạo

– Điều kiện và đánh giá hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản: Người tham gia phải tham gia đầy đủ 08 giờ đào tạo. Cuối buổi đào tạo, công ty sẽ kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm về các nội dung đào tạo cơ bản và đánh giá đạt hoặc không đạt. Trong trường hợp không đạt, Người tham gia sẽ phải tham gia khóa đào tạo Cơ bản tiếp theo, nếu vẫn muốn tiếp tục trở thành NPP của Công ty.