CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

2.4.1. Chấm dứt hợp đồng:

2.4.1.1. Trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, nếu Người tham gia không hoàn thành khóa đào tạo cơ bản, Hợp đồng đó sẽ tự động chấm dứt.
2.4.1.2. Nếu NPP không phát sinh doanh số tối thiểu 100 BV trong vòng 12 tháng thì hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đã ký sẽ tự động chấm dứt.
2.4.1.3. Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với NPP (khi NPP không tuân thủ các quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Điều 23 Nghị định 42/2014/NĐ-CP, quy định tại Hợp đồng, Chương trình trả thưởng) khi thông báo bằng văn bản cho NPP được gửi đi sau 10 ngày làm việc.
2.4.1.4. NPP có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty khi thông báo bằng văn bản cho Công ty được gửi đi sau 10 ngày làm việc.
2.4.1.5. Sau khi có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng, Công ty và NPP tiến hành thanh lý hợp đồng (2.4.2.4).
2.4.1.6. Trong trường hợp bị tàn tật hay chết, NPP có quyền giao lại toàn bộ mạng lưới cũng như những lợi ích của mình cho người chính thức được mình bổ nhiệm. Người được bổ nhiệm phải đảm bảo đủ điều kiện để trở thành NPP của Công ty theo quy định.

2.4.2. Chấm dứt hợp đồng:

2.4.2.1. Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng (từ Công ty 2.4.1.3 hoặc NPP 2.4.1.4) thì sau 6 (sáu) tháng NPP có quyền đăng ký lại làm NPP mới. Công ty có quyền chấp nhận hay từ chối đối với việc đăng ký đó. Trong thời gian 6 tháng đó, NPP không được tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào.
2.4.2.2. Nếu hợp đồng bị chấm dứt theo điều 2.4.1.1 hoặc 2.4.1.2 thì NPP có thể đăng ký lại làm NPP mới ngay lập tức.
2.4.2.3. Là NPP mới được đăng ký lại, NPP sẽ không có được những lợi ích trước kia mà họ đã được hưởng. NPP cần phải xây dựng lại mạng lưới của mình từ đầu.
2.4.2.4. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, Công ty và NPP sẽ tiến hành việc thanh lý hợp đồng theo quy trình như sau:

a. Thực hiện việc mua lại hàng hóa mà NPP đã mua từ công ty theo quy trình mua lại sản phẩm quy định tại Điều 3, khoản 3 của bản quy tắc này, nếu NPP có yêu cầu.
b. Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Công ty và NPP cùng thỏa thuận và thống nhất về các nội dung sau:

+ Tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà NPP được hưởng, từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty
+ Giải quyết các khoản nợ của NPP đối với Công ty (nếu có), và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NPP và Công ty (nếu có).

c. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận xong tất cả các vấn đề nêu tại khoản b nêu trên, Công ty và NPP tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trên và cùng ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.
d. Sau khi thanh lý hợp đồng NPP sẽ không còn bất kỳ quyền lợi hay nghĩa vụ nào với Công ty.