Quy trình cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cơ bản và cấp thẻ thành viên

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình Đào tạo Cơ Bản, Người tham gia được đánh giá đạt và không đạt sẽ được công ty thông báo qua điện thoại hoặc email để người tham gia được biết.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo với Người tham gia về kết quả kiểm tra chương trình đào tạo cơ bản, đối với người tham gia có kết quả kiểm tra đạt, Công ty cấp xác nhận hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và thẻ thành viên,  đồng thời Công ty sẽ thông báo cho người tham gia đến trực tiếp tại trụ sở công ty để nhận xác nhận hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản, ký văn bản cam kết theo mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Sau khi ký văn bản cam kết, Công ty sẽ cấp Thẻ thành viên cho người tham gia.

Đối với người tham gia có kết quả kiểm tra không đạt, sẽ tham gia vào khóa chương trình đào tạo cơ bản tiếp theo