Quy trình cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cơ bản và cấp thẻ thành viên

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình Đào tạo Cơ Bản, Người tham gia được đánh giá đạt sẽ được công ty cấp Chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp kèm thẻ thành viên theo mẫu đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.